Skip to content

Kategória Vzdelávanie detí so špecifickými potrebami Všetky podnety

Feb 04

Erika

 • 04. 02. 2016
 • Erika

Navrhujem vyčleniť finančné prostriedky na zaplatenie odborných zamestnancov: školských psychológov, špeciálnych pedagógov, pre všetky školy a prepracovať systém spolupráce medzi týmito odborníkmi v rámci regiónov a v spolupráci s CPPPaP.

Feb 11

Ivana

 • 11. 02. 2016
 • Ivana

Zabezpečiť pedagogického asistenta učiteľa pre deti so špecifickými potrebami na všetkých školách v potrebnom rozsahu.Bez výnimky.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Žiakov so zdravotným znevýhodnením, najmä s ľahkou duševnou zaostalosťou ( Variant A ) ponechať v školách na to určených. Špeciálne školstvo máme na vysokej úrovni, sú vybavené najmä po personálnej stránke kvalifikovanými špeciálnymi pedagógmi a integrácia medzi intaktných žiakov bude krokom späť a to z dôvodu jednak napredovania talentovaných žiakov v triede a jednak "upadaním" žiakov s mentálnym postihom. Vyučujúci má stále len tých 45 min. na jednu vyučovaciu hodinu a je veľmi náročné zvládať priemerne 5 vyučovacích hodín denne, kde sú tri skupiny žiakov ako sú a) intaktní žiaci, b) žiaci so špecifickou poruchou učenia
/ dyslexia/ a c) žiaci s mentálnym postihom. Ak má učiteľ podať maximálny výkon a "nevyhorieť" po pár rokoch, tak nie je možné včleňovanie žiakov s mentálnym postihom medzi intaktných žiakov živelne.

Mar 04

Ľubomíra

 • 04. 03. 2016
 • Ľubomíra

Integrácia detí a žiakov so ŠVVP je ušľachtilá myšlienka, AVŠAK, ak sú na jej realizáciu v školách vytvorené podmienky. Zvlášť integrácia žiakov s mentálnym postihnutím (MP) je náročná v bežnej praxi škôl, ak má byť efektívna pre žiaka s MP, ale aj pre ostatných žiakov , aj pre prácu učiteľa. Preto integrácia žiakov s MP má byť využitá len v nevyhnutnom prípade, ak nie je možné zabezpečiť vzdelavannie v ŠZŠ, ktoré sú na to najlepšie vybavené (personálne aj materiálne). Môj názor vyplýva z porovnania úrovne žiakov, ktorí sa vzdelávajú v ŠZŠ a s tými, ktorí sú preradení zo ZŠ do ŠZŠ napr. v 5. ročníku, aj keď sa im učitelia v ZŠ maximálne venujú.
Na zlepšenie integrácie žiakov so ŠVVP v školách navrhujem navýšiť financie na:
- posilnenie škôl o odborných zamestnancov (škol. psychológ, špec. pedagóg a asistent uč.)
- vytvorenie materiálnych podmienok na integráciu v školách (kontrolovať využitie navýšených peňazí na žiaka so ŠVVP)
- personálne posilnenie škol. zariadení - CŠPP, ktoré majú v starostlivosti deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ŠVVP) o odborných zamestnancov: psychológ, špeciálni pedagógovia
- materiálne vybavenie CŠPP - chýbajú základné pracovné nástroje - testy a pomôcky na diagnostiku a reedukáciu, rehabilitáciu a terapiu deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ŠVVP)
Bez finančného navýšenia navrhujem ZMENIŤ POSTOJ K PRÁCI VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLSTVA (učiteľov, špec. pedagógov, psychológov, asistentov...), ktorí vo veľmi sťažených podmienkach pracujú s deťmi a žiakmi so ŠVVP. Sú nečestné vyhlásenia o " biznise so žiakmi" (kauza Rokycany), ktoré neprávom negatívne hodnotia zodpovednú prácu učiteľov a odborných zamestnancov vo všetkých školách a školských zariadeniach a ovplyvňujú tým verejnú mienku.

Mar 04

Ľubomíra

 • 04. 03. 2016
 • Ľubomíra

Integrácia žiakov so ŠVVP v bežných školách je ušľachtilá myšlienka, AVŠAK má zmysel, ak sú na ňu vytvorené podmienky. Zvlášť integrácia žiakov s mentálnym postihnutím je veľmi náročná, ak má byť efektívna pre žiaka s MP aj ostatných žiakov v triede, aj pre učiteľa. Táto možnosť má byť využitá len v nevyhnutnom prípade, ak preradenie do ŠZŠ, kde sú najlepšie podmienky pre vzdelávanie žiakov s MP, nie je objektívne možné. Pre zlepšenie starostlivosti o žiakov so ŠVVP navrhujem vyčleniť financie na:
- posilnenie škôl o odb. zamestnancov (školský psychológ, škol. špec. pedagóg, asistentov uč.)
-vytvorenie materiálnych podmienok na školách na integráciu (kontrolovať využitie navyšených peňazí na žiaka so ŠVVP)
-personálne posilnenie školských zariadení - CŠPP, ktoré majú v starostlivosti deti a žiakov so ŠVVP o odborných zamestnancov: psychológ, špeciálni pedagógovia
-materiálne vybavenie CŠPP - chýbajú základné pracovné nástroje - testy a pomôcky na diagnostiku a reedukáciu, rehabilitáciu a terapiu pre prácu s takýmito klientami,

Feb 27

Viera

 • 27. 02. 2016
 • Viera

Je nezmyselne vytvárať samostatne vzdelávanie t.j. triedy zvlášť pre autistické deti, deti s poruchami učenia, zvlášť s poruchami správania a pozornosti, tak ako to ukladá zákon. v menšom meste/škole sa nenazbiera sa dostatočný počet na triedu a ani to nie je potrebné. Je v poriadku vytvárať triedy kombinované, lebo záleží na menšom počte, pomalšom tempe, viac opakovaní a hlavne nestresujúcom prístupe. Otvorilo by to možnosti pružnejšie reagovať na aktuálnu zostavu detí.