Skip to content

Kategória Gymnáziá Všetky podnety

Feb 13

Lenka

  • 13. 02. 2016
  • Lenka

Umožniť opätovne tvorbu humanitných a prírodovedných tried. Umožniť skoršiu špecializáciu podľa vzoru britskej sixth form - teda v treťom a štvrtom ročníku mať už len maturitné predmety s výrazne posilnenou časovou dotáciou ( 8 hodín týždenne z každého zo 4 predmetov ). Úplne zmeniť náplň hodín - viac samostanej práce študentov, štúdium literatúry a prameňov, selekcia informácií, analytická práca, vytváranie vlastného podloženého názoru - to všetko namiesto memorovania poznatkov. Úplná zmena v tomto duchu najmä v humanitných predmetoch a najsúrnejšie v slovenskom jazyku a literatúre.

Feb 13

Marián

  • 13. 02. 2016
  • Marián

Podnetov budem mať viac, keďže mám 9 r. praxe na stredných školách. Bude ich mnoho.
Podnet č. 1 - okamžité odvolanie Mikolajovej refoformy. Hoci jej otec je dnes politickou mŕtvolou, naďalej žiaľ žije jeho zlé dieťa - reforma. Vyhnať prof. Mikolaja zo stoličky ministra neznamenalo vyhnanie jeho ducha z gymnázií. Je realitou, že statoční učitelia reformu de facto ignorujú - bojujú na zasadaniach, aby školský vzdelávací program eliminoval nedostatok priestoru mnohých predmetov, iné zapíšu do výchovno vzdelávacieho plánu, triednej knihy a osnov a samozrejme iné odučia. Realita je však taká, že medzi kolegami sa nachádzajú aj servilní ľudia, ktorí jednoducho odučia všetko v intenciách reformy.
Preto navrhujem - okamžité odvolanie tohto bohapustého nezmyslu, aby sa veci nemuseli riešiť kamuflážou a potajme, ale aby sa veci vzdelávacieho systému vrátili tam kam patria, do čias predreformných. Navrhujem teda zrušenie "výdobytkov" reformy a okamžitý návrat kurikula pred reformu. Vysokoškolský učiteľ potom nemusí suplovať prácu stredoškolského profesora gymnázia, ktorý častokrát odučil len to, čo mu prikazovala reforma. Môj návrh má význam v tom, aby statoční učitelia nemuseli bojovať o samozrejmé poznatky pre absolventa gymnázia bojom o zvýšenie hodín, kamuflovaním a aby tí flegmatickejší boli jednoducho prinútení učiť to, čo sa na gymnáziu má a nie čo pokrivila nejaká deformácia učebných osnov. Dolu s reformou, česť statočným pedagógom, ktorí ju roky obchádzajú!