Skip to content

Kategória Predškolská výchova a vzdelávanie, materské školy Všetky podnety

Feb 03

Juraj

  • 03. 02. 2016
  • Juraj

Nedostatok miest v materských školách by mohla pomôcť riešiť nová služba starostlivosti o dieťa v predškolskom veku - tzv. detská skupina. Zriaďovateľom detskej skupiny budú môcť byť zamestnávatelia rodičov malých detí, ktoré budú službu využívať, obce, mestá, občianske združenia ale napríklad aj mamička na materskej dovolenke, ktorá sa chce popri svojom dieťatku starať aj o ďalšie.

Feb 13

Elena

  • 13. 02. 2016
  • Elena

Priestor MŠ - počet detí max. 20 rôznej vekovej kategórie 3-6 rokov na triedu. Jeden hlavný učiteľ na triede dopoludnia + asistent a jeden učiteľ popoludní + asistent.

Organizácia dňa - prevažná časť dňa by mala zahŕňať pobyt vonku (staroslivosť o rastliny, užitkové zvieratá, vyrábanie z dreva, prútia, starostlivosť o záhradu - zametanie, hrabanie, strihanie kríkov,....). Zvýšiť počet prírodných herných prvkov pre deti - nerovný terén, rôzny povrch záhrady: tráva, kamene, štrk, kôra stromov, lístie, lúčne kvety, záhony, ovocné stromy a kríky, lávka z dreva, stromy, na ktorý deti dokážu vyliezť, prirodzené prekážky(kríky, spadnutý kmeň stromu, krátky podzemný tunel, zátišie stromov.

Aktivity v triedach voliť tak, aby dieťa malo priestor na viac individuálnej práce a menej riadených aktivít pre celú skupinu, alebo dokonca pre celú triedu. Začleniť časť jedálne, ateliéru, pohyb i spánok/relaxáciu do triedy, ako jedného celku. Prepojiť priestor = bezbariérový prechod dnu a von do záhrady rovno z triedy či zo šatne a možnosť využívať ho v priebehu celého dňa.

Obsah vzdelávania - vybaviť triedu pomôckami a podporným materiálom tak, aby každá vec mala svoje jasné a stále miesto a zároveň rozdeliť pomôcky tematicky tak, aby rozvíjali rôzne kompetencie dieťaťa (oblasť rozvoja samoobslužnosti, starostlivosti o prostredie, rozvoj zmyslov, jazyka, matematiky, umenia, vied. Dbať najmä na to, aby dieťa malo viac možností zvládnuť všetky aktivity samo, resp. len s ľahkou podporou spolužiakov, príp. učiteľa. Začleniť do vzdelávania tematiku rozvoja cností, zdvorilého správania, ladnosti,.... Ako inšpirácia môže slúžiť montessori pedagogika.

Deti potrebujú nevyhnutne aj mužské modely - mužov/učiteľov. Aspoň 50%.

Feb 26

Katarína

  • 26. 02. 2016
  • Katarína

Štát by v rozpočte mohol nájsť financie na mesačný "vzdelávací príspevok" (nie však len symbolickú sumu) pre predškolské vzdelávanie. Podmienkou jeho získania by malo byť dosiahnutie veku dieťaťa 3 roky, nastúpenie od tohto veku do škôlky (štátnej či súkromnej) a dochádzať do zvolenej škôlky by dieťa muselo čisté a zdravé. Takýto príspevok by motivoval rómov, aby posielali svoje deti do škôlky a hlavne čisté a zdravé. Nedodržanie čistoty a zdravia by malo mať za následok nielen vylúčenie zo škôlky, stratu príspevku, ale hlavne sankciu v podobe nutnosti predchádzajúce príspevky vrátiť. Pre väčšinové obyvateľstvo by tento príspevok mohol pomôcť rodičom pri financovaní potrieb dieťaťa, alebo by ho vnímali ako príspevok k zaplateniu školného v súkromných škôlkach. Rozumiem, že to nerieši veľa faktorov (napríklad by boli znevýhodnení tí, čo preferujú nechať dieťa čo najdlšhie doma a v domácom vzdelávaní). Nie som pedagóg, ani politik, len ako radový občan vnímam, že rómska problematika musí byť riešená a riešenie vidím v podchytení (vychovávaní a vzdelávaní) čo najmenších detí.