Skip to content

Kategória Vysoké školy a univerzity Všetky podnety

Feb 05

Ivana

  • 05. 02. 2016
  • Ivana

Navrhujem zmenu hodnotenia pedagogického výkonu na univerzitách. V súčasnosti sú učitelia "bodovaný" tzv. študentohodinami, čo v praxi kladie obrovský dôraz na počet študentov, ktorých učiteľ odučil a nie na kvalitu ako ich čo učil. Tým došlo k pokryveniu celého systému, menili sa celé štúdijné programy, len aby jednotlivé katedry mohli "spravodlivo" učiť rovnaký počet hodín, bez ohľadu aký to má dopad na študenta. Takto sa študenti učia niektoré až nezmyselné predmenty a v iných zas majú učivo doslova natrieskané do pár hodín. Hlavným cieľom, ktorý bol sledovaný je hodnotenie a následné pridelené financie z rozpočtu, študent a jeho vzdelávanie ostalo úplne na chvoste.
Podobne dochádza k javu, kedy katedry chcú získať čo najviac študentov, lebo za nich získajú viac peňazí. Nik sa už nezamýšľa nad tým, či má zmysel ročne vyprodukovať taký veľký počet absolventov určitých odborov, keď je zjavné, že nemajú reálnu možnosť uplatnenia sa. Opäť je kritériom kvantita a nie kvalita.
Zmena by musela byť dlhodobejšia, kde bez tohto umelého hodnotenia "kvality" by sa prirodzene postupne profilovali kvalitné fakutly a katedry, z ktorých sa absolventi dobre uplatnia v daných oboroch a sami tak budú pôsobiť ako "reklama" pre danú fakultu/katedru. Tie by si potom mohli aj študentov vyberať a nie brať hoc koho.
V neposlednoom rade je potrebné zásadne prepracovať náplň výuky mnohých predmetov. Študentov učíme zastaralé veci, často odrthnuté od praxe. Toto platí zvlášť v oblasti prírodných vied a vedy celkovo. Študenti prichádzajú potom do výskumu s vedomosťami, ktoré sú im takmer na nič. Vysoká škola by mohla byť naozaj viac špecializovaná, nemusíme sa tam učiť nič o všetkom, ale vybrať si len to konrétne, viac praxe v reálnych projektoch a výskumných úlohách.

Feb 14

Jozef

  • 14. 02. 2016
  • Jozef

- financovať VŠ a SŠ podľa percentuálneho uplatnenia absolventov na trhu práce, nie podľa počtu prijatých študentov;
- zredukovať sieť gymnázií, filozofických, pedagogických a právnických fakúlt (niekde aj celých univerzít) podľa ich kvality a podľa potrieb trhu práce, tiež aj fakúlt verejnej správy a manažmentu;
- právomoc voliť a odvolávať riaditeľa školy presunúť výlučne na radu školy, v ktorej by mali väčšinu učitelia - odpolitizovanie školstva;
- zrušiť 7-ročnú platnosť kreditov;
- uznať tituly RNDr. PhDr. a PaedDr. ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a titul PhD. ako náhradu 2. atestačnej skúšky bez podmienky na dĺžku pedagogickej praxe;
- radikálne zvýšiť hodinovú dotáciu na prírodovedné predmety na ZŠ a SŠ - najmä MAT, FYZ, CHE, GEG;
- výrazne odbyrokratizovať učiteľov;
- radikálne zvýšiť nástupné platy učiteľov (aspoň na 1,2-násobok priemernej mzdy v NH na ZŠ a SŠ a na 1,6-násobok na VŠ pre doktorandov, resp. asistentov);
- zrušiť financovanie súkromných a cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu;
- správu všetkých škôl presunúť priamo pod ministerstvo školstva;
- radikálne zvýšiť financie na vedu a výskum, najmä na grantové projekty;
- výrazne odmeňovať učiteľov za mimoškolskú činnosť (vedenie krúžkov, olympiád....);
- výrazne navýšiť dĺžku pedagogickej praxe pre budúcich učiteľov - aspoň na 1 šk. rok (možno aj predĺžením VŠ štúdia);
- robiť dôsledné vedomostné a talentové skúšky na prijímacom konaní na učiteľské smery;
- garantovať slobodu vyučovacích metód pre každého učiteľa;
- učiteľské miesta obsadzovať výlučne výberovým konaním, ktoré bude povinne a bezplatne zverejňované na stránke edujobs.sk, rovnako na viditeľnom mieste na stránke danej školy;

Feb 17

Marta

  • 17. 02. 2016
  • Marta

Na vysokých školách, ktoré pripravujú budúcich pedagógov by mali učiť najmä metodiky jednotlivých predmetov učitelia z praxe, ktorí majú dlhoročné skúsenosti - bolo by to limitované napr. 20 rokov praxe a poprípade nejakou skúškou, prácou, alebo overovaním. Títo učitelia si predsa nemusia robiť doktoráty a neviem aké výskumné práce - pretože v tomto prípade je prax nadovšetko. Na vysokých školách učia ľudia, ktorí žiaka napríklad takého prváčika na základnej škole nevideli ani zdiaľky - tak takíto nech učia teoretické predmety.

Feb 13

Ján

  • 13. 02. 2016
  • Ján

Myslím, že by sa mali prijať opatrenia na to, aby VŠ nevznikali ako huby po daždi kde jeden učiteľ je garantom na viacerých školách.
Rovnako by som bol za to, aby sa neštudovalo len pre tituly a peniaze daňových poplatníkov nešli v rovnakej miere na odbory, ktoré sú pre spoločnosť nepotrebné a ich absolventi idú do iných krajín robiť čašníkov a chyžné. Myslím, že štát by mal finančne viac podporovať to čo je preň prospešné a menej to, čo ho len finančne zaťažuje.
Tiež sa mi nepáči že, mnohí držitelia titulov PhD. nevykonávajú žiadnu výskumnú činnosť a mali by sa stanoviť podmienky ( napr. publikačná činnosť ai.) a obdobie (napr. ak do 5 rokov nesplní niektoré z podmienok) po ktorom by sa im titul odňal. Tým by sa predišlo štúdiu zbytočných vecí pre samotný titul a znížil sa aj počet doktorantov čo by malo následne vplyv na množstvo vynakladaných financií a samozrejme aj na kvalitu .