Skip to content

Kategória Učitelia Všetky podnety

Feb 07

Ivan

 • 07. 02. 2016
 • Ivan

Navrhujem "sabatikal" pre ucitelov 10 mesiacov / kazdy siesty rok (alebo 5 mesaicov kazdy treti rok). Sabatikal by mal byt k dispozicii na vyziadanie ucitelom, pricom jeho ucelom je:
1. zlepsenie ucitelskych zrucnosdti
2. zotavenie
3. ziskanie vzdelania resp. certifikacie v oblastiach, ktore identifikoval a deklaroval stat

Pocas sabatikalu by ucitel dostaval mzdu vo vyske 70% svojej priemernej mzdy za posledne 3 roky.

Feb 13

Anna

 • 13. 02. 2016
 • Anna

Ucitelia by mali mat vysluhovy dochodok,ako policajti,vojaci... nasa praca je narocna na psychiku,choroba hlasiviek...takto by sa do praxe dostavali mladi kolegovia a starsi by si dostojne oddychli v dochodku. Je normalne,ze ucitel den,co den po dobu veku az 63 a viac rokov vykonava tak narocne povolanie?????

Feb 08

Renata

 • 08. 02. 2016
 • Renata

Navrhujem, aby učitelia mali zabezpečené s podporou štátu pravidelné vzdelávanie v oblasti sociálnych zručností, rešpektujúceho a tolerantného prístupu. Mohlo by to byť prínosom aj pre zlepšenie vzájomného vzťahu pedagógovia - žiaci, priniesť do školstva viac pozitívnych "rolových" modelov pre deti a prispieť k zníženiu agresivity a šikanovania.

Feb 10

Marta

 • 10. 02. 2016
 • Marta

Príslušné organizácie typu metodické pedagogické centrum by mali poskytovať zdarma učiteľom vzdelávanie v oblastiach, ktoré sú pre učiteľov potrebné a to najmä v týchto oblastiach:
hodnotenie žiakov - slovné hodnotenie...
motivácia žiakov - vnútorná motivácia...
sociálne zručnosti žiakov - konkrétna metodika rozvíjania životných zručností
sociálne zručnosti učiteľov - práca v tíme...
nové trendy v metodike vyučovania predmetov: matematika - Hejného matematika, slovenský jazyk - metodika čítania s porozumením, primárne čítanie - genetické čítanie, sfumato - splývavé čítanie, písanie - Comenia Script, prírodovedné predmety - projekt Vyhrňme si rukávy - podpora vyučovania prírodných vied na 1.stupni ZŠ založeného na postupe vedeckého skúmania, ktoré uprednostňuje získavanie vedomostí cestou bádania, experimentov a diskusie - realizovala ho Trnavská univerzita a málokto ho pozná.
alternatívne smery vo vyučovaní - montessori, daltonský plán, Integrované tematické vyučovanie...
Z vlastnej skúsenosti viem, že tieto potrebné typy vzdelávania na Slovensku poskytujú rôzne neziskovky, organizácie, ktoré to majú výborne spracované, takže štát by to mal využiť a aj cez neho riadené organizácie nadviazať spoluprácu s tými organizáciami a poskytovať učiteľom zdarma ich služby (pričom by štát platil organizáciam a nie učitelia).

Feb 10

Danka

 • 10. 02. 2016
 • Danka

Myslím, že učitelia by mali uvažovať o podobnom modeli ako existuje u lekárov.
Každý učiteľ, ktorý aktívne vykonáva svoje povolanie by mal byť povinne členom SKU, tak by bola SKU reprezentatívnou profesnou organizáciou kompetentnou pre rokovania s ministerstvom a vládou.
SKU by garantovala aj celoživotné vzdelávanie učiteľov- organizovala by školenia a prednášky : prednášajúci by boli učitelia dosahujúci nadštandardné výsledky, účastníci by získali kredity. Napr. za obdobie 7 rokov, by musel učiteľ získať 10 kreditov. Získané kredity by nemali vplyv na výšku platu, ale by boli podmienkou na udržanie dosiahnutého platového zaradenia. Získavanie atestácii späť vrátiť k starému modelu: 1.atestácia po 5 rokoch praxe, 2.atestácia po 10 rokoch praxe. Odbúralo by sa nezmyselné naháňanie kreditov a zachovala by sa myšlienka celoživotného vzdelávania.

Feb 03

Juraj

 • 03. 02. 2016
 • Juraj

Navrhujem uvoľniť kvalifikačné predpisy pre vykonávanie povolania učiteľa. Sú v praxi dlhoroční odborníci vo svojom odbore, ktorí sú uznávanými „pedagógmi“ zo strany rodičov i žiakov, ale nemajú podľa dnešných predpisov platný „papier“. Učiť by mohol každý, kto má napr. magisterský titul a zložil dobre premyslenú štátnu skúšku z pedagogického minima. A to bez ohľadu na to, kde sa to naučil.

Feb 13

Iveta

 • 13. 02. 2016
 • Iveta

Odlíšiť odmeňovanie učiteľov podľa predmetu, ktorý vyučujú, teda podľa časovej náročnosti na prípravu na vyučovanie, na opravu písomných prác, domácich úloh, diktátov, projektov a pod. Zaviesť platový koeficient, ako napr. v Rakúsku.

Mar 23

A.

 • 23. 03. 2016
 • A.

Umožniť využívať základné psychologické diagnostiky zaškoleným učiteľom ( bežná prax napr. v nemeckých školách) a do CPPPaP zasielať iba potvrdené "problémové" deti, čím sa vytvorí priestor na prácu s takýmito deťmi celým tímom odborníkov. V súčasnosti by to bol najideálnejší model nakoľko v regionálnom školstve napr. na štátnych ZŠ v tomto šk. roku pôsobí 1298 výchovných poradcov – poradenská práca s celou školskou populáciou, 484 školských špeciálnych pedagógov - práca s deťmi so ŠVVP, 138 školských psychológov a 120 iní odborní zamestnanci t.j. ak by sme mali aj každý rok 100 nových školských psychológov ( samozrejme bez akejkoľvek praxe zo školského prostredia), tak ideálny stav nastane až približne o 10 rokov. Školský poradca ( dnes výchovný poradca) by mal byť profesionalizovanou kumulovanou funkciou ( učiteľ - poradca), a tak by sa prepájal vzdelávací proces s poradenským priamo na škole t.j. chápe rolu učiteľa a vie sa vcítiť do jeho "kože", čím ho učitelia ľahšie akceptujú a zároveň je profesne "vyzbrojený" vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami riešiť školský problém (musia byť na neho zároveň kladené vysoké nároky samozrejme s adekvátnym finančným ohodnotením a delením úväzku na 50:50 (učiteľ - poradca)). Podľa najnovších trendov v poradenskej práci pracuje s dieťaťom, čo najmenší počet odborníkov s cieľom dieťa ochrániť pred neustálym "rozoberaním" jeho problémov t.j. "všestranný" odborník s teoretickými a praktickými skúsenosťami.

Feb 21

Štefánia

 • 21. 02. 2016
 • Štefánia

Chceme skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces, vniesť doň rôzne formy vyučovania, zvýšiť podiel aktívneho učenia sa žiakov... Príprava na takéto vyučovanie je pre učiteľov časovo náročná, venujú sa aj inej administratívnej práci, pribúdajú žiaci vyžadujúci si individuálny prístup, po rokoch práce sa dostaví syndróm vyhorenia... Čo urobiť preto, aby sa učitelia necítili tak unavení a preťažovaní? Čo urobiť preto, aby sa stále zo svojej práce tešili, boli plní nápadov a inšpirácii? Pouvažujme o znížení týždenného úväzku učiteľa ZŠ o 1 vyučovaciu hodinu, o povinnej 10 mesačnej platenej dovolenke po každých nepretržitých napr. 10 rokoch učenia, v rámci ktorej absolvujú rôzne vzdelávania, kurzy, tréningy... Medzi povinný personál na každej ZŠ zaraďme asistenta učiteľa, odborného zamestnanca, jeho prítomnosť podmieňme minimálnym počtom žiakov napr. so ŠVVP, zo SZP a pod.

Feb 03

Juraj

 • 03. 02. 2016
 • Juraj

Navrhujem zrušiť mzdové tabuľky a zmeniť systém hodnotenia a odmeňovania učiteľov – od odmeňovania podľa platových tabuliek a kariérnych stupňov prejsť k odmeňovaniu založenému na hodnotení pedagogickej činnosti učiteľa. Navrhujem zaviesť jednotný základ platu garantovaný štátom pre všetkých učiteľov bez rozdielu veku a dĺžky praxe. Základný plat bude doplnený o vysokú pohyblivú čiastku, ktorú bude určovať vedenie školy na základe objektívneho, transparentného a vopred známeho systému hodnotenia a odmeňovania. V tejto časti bude zohľadnený objem vyučovacej činnosti, ďalšie pedagogické aktivity, dopĺňanie vzdelania ako aj riadiace a funkčné pozície učiteľa v škole. Kľúčom k zvyšovaniu platov učiteľov by potom neboli formálne kritériá stanovené štátom, ale uplatňovanie vlastných kritérií kvality vypracovaných alebo akceptovaných vedením školy.

Feb 09

Michal

 • 09. 02. 2016
 • Michal

Diferencované odmeňovanie učiteľov namiesto tabuľkových platov. Variabilné zložky mzdy viazané na výsledky žiakov zamerané objektívnym spôsobom.

Feb 13

Ján

 • 13. 02. 2016
 • Ján

Dostal som sa k týmto údajom: v r. 1991 bolo na ZŠ 716 416 žiakov a 37 800 učiteľov, čo vychádza 18,95 žiakov na 1 učiteľa. V r. 2013 bolo na ZŠ 430 139 žiakov a 35 384 teda na 1 učiteľa pripadá 12,15 žiakov. Kladiem si preto otázku, či by sa nemalo pristúpiť k aj k zníženiu počtu učiteľov a ponúknuť im štátom platené rekvalifikačné kurzy, v oblastiach ktoré sú perspektívne pre nájdenie si práce. A peniaze ktoré by týmto v školstve zostali, by sa mohli rozdeliť ostatným , čím by sa zvýšil ich príjem. Tak isto by odmeňovanie malo byť naviazané na výstupy učiteľa či jeho hodnotenie aj samotnými žiakmi ( viac som napísal v časti evaluácia a autoevaluácia škôl) a nie na to ako dlho je zamestnancom v školstve.