Skip to content

Kategória Riaditelia škôl Všetky podnety

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Začať uvažovať o skoršom odchode pedagogických zamestnancov do starobného dôchodku ( cca 2 roky ). Možno práve týmto krokom dáme učiteľskému povolaniu určitý status a v školách by mali možnosť pôsobiť tým pádom mladí, draví, nevyhorení učitelia. Dôvodom je vysoká náročnosť na vykonávanú prácu, ktorú mnohí vo vyššom veku už vykonávajú stereotypne bez progresívnych metód a foriem práce.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Zrušiť poslednú novelizáciu zákona č.596/2003 Z.z. týkajúceho sa práva veta zriaďovateľa školy ohľadom menovania riaditeľa školy. Je na zváženie, že členovia rady školy, ktorí rozhodli o víťazovi výberového konania majú vo vlastnom osobnom voľne, bez úplaty absolvovať nové výberové konanie a opätovne voliť riaditeľa, pričom to môže byť aj ten, ktorého si už vybrali za víťaza v prvom kole. A sú tak odborne zdatní poslanci mestských, či miestnych zastupiteľstiev, aby rozhodovali 2/3 hlasovaním o tom, či podporia, alebo nie odborníka s prvou atestáciou a 5 ročnou praxou v odbore? Nehovoriac o vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa.

Feb 10

Danka

 • 10. 02. 2016
 • Danka

Riaditeľov ponechať vo funkcii 2 max. 3 funkčné obdobia (ak škola dosahuje mimoriadne dobré výsledky a odporúčať to budú všetci pedagogickí pracovníci školy)

Feb 03

Ivan

 • 03. 02. 2016
 • Ivan

Riaditelia škôl musia mať v prvom rade riadiace (manažérske) kompetencie a zručnosti, pedagogické vzdelanie riaditeľa školy je irelevantné a nemá byť podmienkou na obsadenie tejto pozície.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Z dôvodu nárastu povinností riaditeľov k celkovému manažovaniu školy najmä škôl s právnou subjektivitou, zrušiť povinnosť riaditeľov ZŠ a SŠ vo vzťahu k miere vyučovacej povinnosti. Riaditelia škôl v porovnaní s obdobím pred delimitovaním majetku a prechodom na právne subjekty mali oveľa viac času na metodickú činnosť a najmä pomoc začínajúcim učiteľom, hospitačnú činnosť, sebarozvoj a pod..V súčasnosti sú riaditelia škôl skôr "správcovia budov, správcovia majetku obcí".

Feb 09

Anna

 • 09. 02. 2016
 • Anna

Riaditeľ školy by mal prejsť štandardizovanými psychologickými testami. Funknčé vzdelávanie v dnešnej podobe je podľa mojich skúseností nedostatočné, neadekvátne,formálne. Využívať systém stáží pred nástupom do funkcie u iného riaditeľa s osvedčením kvality.

Feb 11

Peter

 • 11. 02. 2016
 • Peter

Riaditeľom školy by mal byť schopný manžér, ktorého podmienkou pre prijatie bude jasná vízia, kam chce posunúť školu, kde ju vidí o 20 rokov.

Mar 03

Mária

 • 03. 03. 2016
 • Mária

V budúcnosti je nevyhnutná profesionalizácia riadenia škôl (ďalej Š) a školských zariadení (ďalej ŠZ) na mikroúrovni, t.j. na úrovni top manažmentu Š a ŠZ (riaditelia škôl a školských zariadení a ich zástupcovia). Vzhľadom na vysokú náročnosť procesu riadenia najmä spojených škôl je potrebné, aby vedenie Š a ŠZ malo manažérske vzdelanie, pretože obsah funkčného vzdelávania považujú jeho absolventi na základe mnohých výskumov za nedostatočné. Súčasný riaditeľ by mal disponovať základmi z oblasti manažérskeho účtovníctva, poznatkami z oblasti personálneho riadenia (v súčasnosti sa to týka najmä zriaďovateľov škôl a riaditeľov škôl s právnou subjektivitou...), strategického riadenia školy, leadershipu, či časového manažmentu, aby vedeli efektívne organizovať čas sebe aj svojim zamestnancom.

Feb 25

Viera

 • 25. 02. 2016
 • Viera

Pri ich volbe by mali mat vacsie slovo rodicia a zamestnanci skoly.